سرباری/به زور کشیدن ( Tag Along/Drag Along )

ماده‌هایی در قرار سهامداران که به سرمایه گذارها‌ی موجود در شرایط خاص اجازه‌های خاصی می‌دهند؛ مثلا اگر شما سهام خود را بفروشید، دیگران نیز بتوانند سهام خود را بفروشند (سربار شدن)، یا اگر آنها بفروشند، شما نیز مجبور به فروختن سهم خود شوید (به زور کشیدن).

دکمه بازگشت به بالا