حقوق سربار شدن و حقوق فروش مشترک

یک قانون محافظتی از سهامدار اقلیتی که به وی این حق را می‌دهد که سهامش در هر فروش کنترل شده‌ای با قیمت پیشنهاد شده حضور داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا