حقوق سربار شدن/حقوق فروش مشترک ( Tag-Along Rights / Rights of Co-Sale )

یک قانون محافظتی از سهامدار اقلیتی که به وی این حق را می‌دهد که سهامش در هر فروش کنترل شده‌ای با قیمت پیشنهاد شده حضور داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا