وام مدت دار ( Term Loan )

وامی که در یک بازه زمانی مشخص شده، و با اقساط ماهانه یکسان در بازه مشخص شده پرداخت می‌شود. وام های مدت دار، می‌توانند وام های باوثیقه یا بی وثیقه باشند.

دکمه بازگشت به بالا