دره مرگ ( Valley of Death )

بازه زمانی در بین تامین مالی اولیه و پایان مرحله گریز.

دکمه بازگشت به بالا