هفته به هفته ( Week over Week )

یک مقایسه مالی که یک عامل عملکردی خاص را برای یک هفته مشخص شده با همان عامل عملکردی هفته قبل مقایسه می‌‌کند . مقایسه‌های هفته به هفته می‌توانند به صورت مستقیم خود عامل‌های عملکردی را مقایسه کنند، و یا تفاوت بین عامل‌ها را به صورت مطلق و یا درصدی مقایسه کنند.

دکمه بازگشت به بالا