کار شدید ( Workout )

یک قرارداد مذاکره شده در بین بدهکار و بستانکار، خارج از فرآیند ورشکستگی.

دکمه بازگشت به بالا