سال به سال ( Year over Year )

یک مقایسه مالی که یک عامل عملکردی خاص را برای یک سال مشخص شده با همان عامل عملکردی سال قبل مقایسه می‌‌کند. مقایسه‌های سال به سال می‌توانند به صورت مستقیم خود عامل‌های عملکردی را مقایسه کنند، و یا تفاوت بین عامل‌ها را به صورت مطلق و یا درصدی مقایسه کنند. مزیت آن نسبت به مقایسه‌های کوتاه مدت، حذف فصلی بودن ارزش ها و در نتیجه آشکار ساختن گرایشات طولانی مدت است.

دکمه بازگشت به بالا