فاطمه صفری صابر

کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، تحلیلگر کسب و کار