مقالات کارآفرینی

مقالات تحلیلی در حیطه آشنایی با مفاهیم اساسی ، تحلیل و بررسی بایدها ، نبایدها و چون و چند ساختارهای اکوسیستم کارآفرینی در حوزه استارتاپ های ایرانی ؛ اکوموتیو رسانه تخصصی کسب و کار و راه اندازی استارتاپ