مدیریت فردی

مدیریت فردی به معنای برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و نظارت شخصی برای رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده است ؛ اکوموتیو ، رسانه تخصصی کسب و کار و راه اندازی استارتاپ