ابوالقاسم حبیبی داویجانی

مدیر سرمایه گذاری های نو در گروه صنعتی مشفق