مهسا رستمی

کارشناسی هنر دانشگاه تهران، کارشناس تولید محتوا در اکوموتیو