نسبت پوشش ( Coverage Ratio )

معیاری برای بررسی قابلیت یک شرکت جهت پرداخت بدهی‌ها و برآورده سازی تعهدات مالی خود.