تملیک – استخدام ( Acqui-hire )

تملیک یک شرکت توسط شرکت دیگر فقط به قصد استخدام کردن کارکنان آن شرکت و نه به خاطر ارزش حقیقی خود کسب و کار.

دکمه بازگشت به بالا