هیئت مدیره ( Board of Directors )

یک گروه از افراد انتخاب شده توسط سهامداران شرکت (که اغلب توسط شرایط مذاکره شده‌ی سهامداران مشخص می‌شوند) که در مورد مسائل اصلی شرکت تصمیم‌گیری می‌کنند، از جمله استخدام و اخراج مدیر عامل اجرایی.

دکمه بازگشت به بالا