موقعیت نقدی ( Cash Position )

مقدار پول نقد موجود در یک شرکت در یک نقطه معین در زمان.

دکمه بازگشت به بالا