نرخ رشد مرکب سالانه (Compound Annual Growth Rate)

تعریف

نرخ رشد مرکب سالیانه (CAGR) میزان نرخ بازگشت سرمایه ای (RoR)است که برای رشد سرمایه ‌گذاری از مراحل اولیه دوره تا مراحل پایانی مورد نیاز است، این نرخ با این فرض محاسبه می شود که سود در پایان هر دوره سرمایه ‌گذاری مجددا وارد جریان سرمایه‌ گذاری شود.

 

نکات کلیدی

  • نرخ رشد مرکب سالیانه (CAGR) یکی از دقیق ترین روش ها برای محاسبه و تعیین بازده برای مواردی است که ارزش آن ها در طول زمان دچار نوسان می شود.
  • نرخ رشد مرکب سالیانه، میزان هموارسازی شده نرخ بازگشت را اندازه گیری می کند.
  • سرمایه گذاران برای مقایسه عملکرد یک سهام نسبت به سهام دیگر گروه ها می توانند نرخ رشد مرکب سالیانه آن ها را ارزیابی کنند.
  • نرخ رشد مرکب روش خوبی برای ارزیابی نحوه عملکرد سرمایه گذاری های مختلف در طول زمان یا در مقایسه با سایر معیارها است.
  • با این حال، CAGR نماینده خوبی برای انعکاس مقدار ریسک سرمایه گذاری نیست .

 

نحوه محاسبه نرخ رشد مرکب سالیانه

فرمول محاسبه نرخ رشد مرکب سالانه

که در اینجا:

EV: ارزش سرمایه در آغاز دوره

BN: ارزش سرمایه در پایان دوره

n: تعداد سال های سپری شده

 

برای محاسبه این نرخ مراحل زیر را انجام می دهیم:

  1. ارزش سرمایه در یک دوره سرمایه گذاری را بر ارزش آن در پایان دوره تقسیم می کنیم.
  2. نتیجه را به توان یک بر تعداد سال ها می رسانیم.
  3. مقدار به دست آمده را از یک کم می کنیم.
  4. و در نهایت برای نمایش این عدد به صورت درصدی آن را در ۱۰۰ ضرب می کنیم.

 

نرخ رشد مرکب سالیانه نشانگر چیست؟

نرخ رشد مرکب سالیانه، نرخ بازگشت سرمایه واقعی نیست، بلکه یک رقم نمادین است. در حقیقت این عدد توصیف کننده سرعت رشد یک سرمایه گذاری است، با این احتساب که نرخ رشد در طی سال های دوره ثابت باقی بماند و مبلغ سود مجددا سرمایه گذاری شود.

گرچه چنین عملکردی بعید است اما CAGR را می توان برای هموارسازی نرخ بازگشت استفاده کرد چرا که در مقایسه با روش های جایگزین، به راحتی قابل درک است.

مطالب پیشنهادی