نسبت تبدیل ( Conversion Ratio )

میزان سهامی که اوراق بهادار (وثیقه‌های) قابل تبدیل، می‌توانند به آن میزان تبدیل شوند. نسبت تبدیل برابر است با تقسیم ارزش هر اوراق بهادار قابل تبدیل به قیمت تبدیل.