اکودی‌ام

سند آشکارسازی ( Disclosure Document )

یک دفترچه که نشان دهنده عوامل ریسکی مرتبط با یک سرمایه گذاری خاص است.

دکمه بازگشت به بالا