جدول سرمایه های شرکت قبل از سرمایه گذاری ( Pre-money Cap Table )

یک جدول سرمایه گذاری که نشانگر مالکیت موسسان و سرمایه گذارها از لحاظ کمیت‌های مطلق سهام یا واحدها است که بستگی به نوع نهاد و درصدی دارد که نشانگر مالکیت کلی است. جدولی که نشانگر ارزش نهاد و حقوق سهامداری (مالکیت) هر ذی‌نفع قبل از یک سرمایه گذاری توسط یک سرمایه گذار جدید است، جدول سرمایه های شرکت قبل از سرمایه گذاری است.

مطالب پیشنهادی