ارزش گذاری قبل از سرمایه گذاری ( Pre-money Valuation )

ارزش شرکت درست قبل از سرمایه گذاری و تامین مالی آن.

مطالب مرتبط