درخواست مشاوره جذب سرمایه

حوزه یا صنعتی که کسب و کار شما با آن مرتبط است را مشخص کنید
ایده اصلی که برای توسعه محصول مدنظر دارید را در حد یک پاراگراف توضیح دهید
مبلغ سرمایه مورد نیاز را بر حسب میلیارد تومان مشخص کنید
اگر سابقه جذب سرمایه داشته اید، اطلاعاتی در خصوص آن شامل سرمایه گذار، نوع و مبلغ سرمایه گذاری ارائه کنید. سهامداری مراکز نوآوری و شتابدهنده ها نیز نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود
Click or drag a file to this area to upload.

فایل ارائه کسب و کار خود را در اینجا بارگذاری کنید. این فایل صرفا برای ارائه مشاوره بررسی می شود و هیچ استفاده دیگری از آن نمی شود.

پیچ دک استاندارد شامل اطلاعات زیر است:
  1. چیستی مسئله، راهکار پیشنهادی و مزیت رقابتی
  2. تیم شامل نقش ها و ترکیب سهام
  3. زمان شروع به کار و محل استقرار فعلی تیم
  4. رقبا و اندازه بازار
  5. جمع هزینه ها و درآمدها
  6. هزینه و درآمد ماهانه
  7. شاخص های اصلی کسب و کار و وضعیت آن ها
  8. سرمایه مورد نیاز و سهامی که در ازای آن داده می شود
  9. هدف از جذب سرمایه و محل مصرف آن