بروزرسانی اطلاعات مراکز نوآوری و شتابدهنده‌ها

اطلاعات مرکز

عمومی یا تخصصی. اگر به صورت تخصصی فعالیت دارید، حداکثر ۳ حوزه را معرفی کنید.
خدمات قابل ارائه به تیم ها نظیر آموزش، منتورینگ و فضای کار اشتراکی

اطلاعات اشخاص