ثبت تیم های مراکز نوآوری و شتابدهنده ها

مبلغ دقیق یا حدودی از مبلغ سرمایه گذاری شده رو تیم