لیست مناطق ویژه اقتصادی ایران

لوگو عنوان استان تاسیس وضعیت لیست های مرتبط
معرفی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

خوزستان

۱۳۷۶ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

معرفی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

بوشهر

۱۳۷۷ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

معرفی منطقه ویژه اقتصادی یزد

منطقه ویژه اقتصادی بزد

یزد

۱۳۷۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی یزد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

هرمزگان

۱۳۷۶ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی خیلج فارس

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

قم

۱۳۷۶ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شیراز

منطقه ویژه اقتصادی شیراز

فارس

۱۳۷۸ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شیراز

معرفی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

کرمان

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

کرمان

۱۳۷۶ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

معرفی منطقه ویژه اقتصادی پیام

منطقه ویژه اقتصادی پیام

البرز

۱۳۷۸ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی پیام

معرفی منطقه ویژه اقتصادی لاوان

منطقه ویژه اقتصادی لاوان

هرمزگان

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی لاوان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

مازندران

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

بوشهر

۱۳۷۶ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی کاوه

منطقه ویژه اقتصادی کاوه

مرکزی

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی کاوه

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

کرمان

۱۳۷۶ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سیرجام

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

مازندران

۱۳۷۶ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی لرستان

منطقه ویژه اقتصادی لرستان

لرستان

۱۳۷۷ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی لرستان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

هرمزگان

۱۳۷۶ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شهر ری

منطقه ویژه اقتصادی شهر ری

تهران

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شهر ری

معرفی منطقه ویژه اقتصادی زرندیه

منطقه ویژه اقتصادی زرندیه

مرکزی

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی زرندیه

معرفی منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس

منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس

هرمزگان

۱۳۸۰ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه کشتی سازی خلیچ فارس

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

منطقه ویژه اقتصادی سهلان

آذربایجان شرقی

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سهلان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سرخس

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

خراسان رضوی

۱۳۷۵ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سرخس

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

خراسان جنوبی

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

معرفی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

خراسان رضوی

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

معرفی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد

منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد

فارس

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بند امام خمینی

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

خوزستان

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی

منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی

تهران

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

بوشهر

۱۳۷۶ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی گرمساز

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

سمنان

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

معرفی منطقه ویژه اقتصادی قشم

منطقه ویژه اقتصادی قشم

هرمزگان

۱۳۷۵ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی قشم

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا

منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا

گیلان

۱۳۸۹ فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بجنورد

منطقه ویژه اقتصادی بجنورد

خراسان شمالی

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بجنورد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی نمین

منطقه ویژه اقتصادی نمین

اردبیل

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی نمین

معرفی منطقه ویژه اقتصادی اترک

منطقه ویژه اقتصادی اترک

گلستان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی اترک

معرفی منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب

منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب

کرمانشاه

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب

معرفی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

هرمزگان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی جهرم

منطقه ویژه اقتصادی جهرم

فارس

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی جهرم

معرفی منطقه ویژه اقتصادی کاشان

منطقه ویژه اقتصادی کاشان

اصفهان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی کاشان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد

منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین

منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین

کرمانشاه

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر

منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر

بوشهر

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شهر جدید رامشار

منطقه ویژه اقتصادی شهر جدید رامشار

سیستان و بلوچستان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شهر جدید رامشار

معرفی منطقه ویژه اقتصادی دامغان

منطقه ویژه اقتصادی دامغان

سمنان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی دامغان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سلماس

منطقه ویژه اقتصادی سلماس

آذربایجان غربی

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سلماس

معرفی منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد

منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد

همدان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی مهران

منطقه ویژه اقتصادی مهران

ایلام

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی مهران

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

خراسانرضوی

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بانه

منطقه ویژه اقتصادی بانه

کردستان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بانه

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سمنان

منطقه ویژه اقتصادی سمنان

سمنان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سمنان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان

کرمان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی جازموریان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی کازرون

منطقه ویژه اقتصادی کازرون

فارس

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی کازرون

معرفی منطقه ویژه اقتصادی نیریز

منطقه ویژه اقتصادی نیریز

فارس

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی نیریز

معرفی منطقه ویژه اقتصادی اردکان

منطقه ویژه اقتصادی اردکان

یزذ

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی اردکان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی صدوق

منطقه ویژه اقتصادی صدوق

یزد

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی صدوق

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

لرستان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شهرضا

منطقه ویژه اقتصادی شهرضا

اصفهان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شهرضا

معرفی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر

منطقه ویژه اقتصادی کاشمر

خراسان رضوی

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی کاشمر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه

منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه

سیستان و بلوچستان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سراب

منطقه ویژه اقتصادی سراب

آذربایجان شرقی

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سراب

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بستان آباد

منطقه ویژه اقتصادی بستان اباد

آذربایجان شرقی

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بستان اباد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سهند مراغه

منطقه ویژه اقتصادی سهند مراغه

آذربایجان شرقی

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سهند مراغه

معرفی منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان

منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان

گیلان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی مریوان

منطقه ویژه اقتصادی مریوان

کردستان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی مریوان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی ملایر

منطقه ویژه اقتصادی ملایر

همدان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی ملایر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی مبلمان و دکوراسیون

منطقه ویژه اقتصادی مبلمان و دکوراسیون

مرکزی

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی مبلمان و دکوراسیون

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شوش

منطقه ویژه اقتصادی شوش

خوزستان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شوش

معرفی منطقه ویژه اقتصادی زاهدان

منطقه ویژه اقتصادی زاهدان

سیستان و بلوچستان

۱۳۸۹ غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی زاهدان