لیست مناطق ویژه اقتصادی ایران

لوگوعنواناستانتاسیسوضعیتلیست های مرتبط
معرفی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

خوزستان

1376 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

معرفی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

بوشهر

1377 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

معرفی منطقه ویژه اقتصادی یزد

منطقه ویژه اقتصادی بزد

یزد

1379 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی یزد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

هرمزگان

1376 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی خیلج فارس

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

قم

1376 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شیراز

منطقه ویژه اقتصادی شیراز

فارس

1378 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شیراز

معرفی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

کرمان

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

کرمان

1376 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

معرفی منطقه ویژه اقتصادی پیام

منطقه ویژه اقتصادی پیام

البرز

1378 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی پیام

معرفی منطقه ویژه اقتصادی لاوان

منطقه ویژه اقتصادی لاوان

هرمزگان

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی لاوان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

مازندران

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

بوشهر

1376 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی کاوه

منطقه ویژه اقتصادی کاوه

مرکزی

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی کاوه

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

کرمان

1376 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سیرجام

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

مازندران

1376 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی لرستان

منطقه ویژه اقتصادی لرستان

لرستان

1377 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی لرستان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

هرمزگان

1376 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شهر ری

منطقه ویژه اقتصادی شهر ری

تهران

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شهر ری

معرفی منطقه ویژه اقتصادی زرندیه

منطقه ویژه اقتصادی زرندیه

مرکزی

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی زرندیه

معرفی منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس

منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس

هرمزگان

1380 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه کشتی سازی خلیچ فارس

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

منطقه ویژه اقتصادی سهلان

آذربایجان شرقی

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سهلان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سرخس

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

خراسان رضوی

1375 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سرخس

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

خراسان جنوبی

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

معرفی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

خراسان رضوی

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

معرفی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد

منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد

فارس

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بند امام خمینی

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

خوزستان

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی

منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی

تهران

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

بوشهر

1376 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی گرمساز

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

سمنان

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

معرفی منطقه ویژه اقتصادی قشم

منطقه ویژه اقتصادی قشم

هرمزگان

1375 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی قشم

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا

منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا

گیلان

1389 فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بجنورد

منطقه ویژه اقتصادی بجنورد

خراسان شمالی

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بجنورد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی نمین

منطقه ویژه اقتصادی نمین

اردبیل

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی نمین

معرفی منطقه ویژه اقتصادی اترک

منطقه ویژه اقتصادی اترک

گلستان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی اترک

معرفی منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب

منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب

کرمانشاه

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب

معرفی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

هرمزگان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی جهرم

منطقه ویژه اقتصادی جهرم

فارس

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی جهرم

معرفی منطقه ویژه اقتصادی کاشان

منطقه ویژه اقتصادی کاشان

اصفهان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی کاشان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد

منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین

منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین

کرمانشاه

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی قصر شیرین

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر

منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر

بوشهر

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شهر جدید رامشار

منطقه ویژه اقتصادی شهر جدید رامشار

سیستان و بلوچستان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شهر جدید رامشار

معرفی منطقه ویژه اقتصادی دامغان

منطقه ویژه اقتصادی دامغان

سمنان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی دامغان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سلماس

منطقه ویژه اقتصادی سلماس

آذربایجان غربی

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سلماس

معرفی منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد

منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد

همدان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی مهران

منطقه ویژه اقتصادی مهران

ایلام

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی مهران

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

خراسانرضوی

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بانه

منطقه ویژه اقتصادی بانه

کردستان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بانه

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سمنان

منطقه ویژه اقتصادی سمنان

سمنان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سمنان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان

منطقه ویژه اقتصادی جازموریان

کرمان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی جازموریان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی کازرون

منطقه ویژه اقتصادی کازرون

فارس

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی کازرون

معرفی منطقه ویژه اقتصادی نیریز

منطقه ویژه اقتصادی نیریز

فارس

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی نیریز

معرفی منطقه ویژه اقتصادی اردکان

منطقه ویژه اقتصادی اردکان

یزذ

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی اردکان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی صدوق

منطقه ویژه اقتصادی صدوق

یزد

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی صدوق

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

لرستان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شهرضا

منطقه ویژه اقتصادی شهرضا

اصفهان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شهرضا

معرفی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر

منطقه ویژه اقتصادی کاشمر

خراسان رضوی

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی کاشمر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه

منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه

سیستان و بلوچستان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سراب

منطقه ویژه اقتصادی سراب

آذربایجان شرقی

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سراب

معرفی منطقه ویژه اقتصادی بستان آباد

منطقه ویژه اقتصادی بستان اباد

آذربایجان شرقی

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی بستان اباد

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سهند مراغه

منطقه ویژه اقتصادی سهند مراغه

آذربایجان شرقی

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی سهند مراغه

معرفی منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان

منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان

گیلان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی مریوان

منطقه ویژه اقتصادی مریوان

کردستان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی مریوان

معرفی منطقه ویژه اقتصادی ملایر

منطقه ویژه اقتصادی ملایر

همدان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی ملایر

معرفی منطقه ویژه اقتصادی مبلمان و دکوراسیون

منطقه ویژه اقتصادی مبلمان و دکوراسیون

مرکزی

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی مبلمان و دکوراسیون

معرفی منطقه ویژه اقتصادی شوش

منطقه ویژه اقتصادی شوش

خوزستان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی شوش

معرفی منطقه ویژه اقتصادی زاهدان

منطقه ویژه اقتصادی زاهدان

سیستان و بلوچستان

1389 غیر فعال

لیست صادرکنندگان منطقه ویژه اقتصادی زاهدان

دکمه بازگشت به بالا