اخبار استارتاپی

اولین گزارش سالانه بازار مدیریت و برگزاری وبینار در سال ۱۳۹۷

اولین گزارش سالانه بازار مدیریت و برگزاری وبینار در ایران در سال ۱۳۹۷ حول اطلاعاتی مناسب برای برگزار کنندگان وبینار منتشر شد.

اولین گزارش سالانه بازار مدیریت و برگزاری وبینار در ایران در سال ۱۳۹۷ حول اطلاعاتی مناسب برای برگزار کنندگان وبینار منتشر شد. این گـزارش اولیـن نسـخه فارسـی و کامـلا تالیفـی بـازار مدیریـت و برگـزاری وبینـار اسـت کـه به صـورت سـالیانه و برای سال 1397 شمسی می باشد. تحلیل ها و آمارهای جمع آوری و تولیدشده در این گزارش به همت تیم محتوای ایسمینار و طراحی و اجرای گرافیک آن بر عهده وب سایت اینفوگرام بوده است. هـدف ایسـمینار از تهیـه و انتشـار ایـن گـزارش در وهلـه اول، ارائـه اطلاعـات مفیـد و اسـتاندارد بـرای علاقـه منـدان بـه برگـزاری وبینـار و رویدادهـای آنلایـن در ایـران و کشـورهای فارسـی زبـان بـوده و در وهلـه دوم، اشـاعه فرهنـگ برگـزاری وبینـار و اسـتفاده از ایـن ابـزار مهـم آموزشـی-تجاری بـرای برقـراری عدالـت آموزشـی، حـذف محدودیـت هـای جغرافیایی و زمانی برای کسب و کارها و اشخاص، است.

روش جمع آوری داده ها

داده هــای ایــن گــزارش شــامل بیــش از هــزار وبینــار ثبــت شــده در وبســایت های ایســمینار، ایونــد، شــبکه های اجتماعی و وب سایت شخصی برگزارکنندگان در سال 1397 ،می باشد.

معرفی

ایسـمینار اولیـن و تنهـا پلتفـرم تخصصـی مدیریـت و فـروش وبینـار (سـمینار و کلاس آنلایـن) و رویدادهـای آنلایـن مـی باشـد کـه عـلاوه بـر ارائـه زیرسـاخت و نـرم افـزار وبینـار، کلیـه خدمـات ارزش افـزوده قابـل ارائـه بـرای مدیریـت و برگــزاری وبینــار اعــم از ثبــت نــام آنلایــن، مدیریــت کاربــران، بســته هــای تبلیغاتــی و اطــلاع رســانی، بســته هــای مکمـل برگـزاری و سیسـتم فـروش فیلـم وبینـار را ارائـه مـی دهـد. به عبـارت دیگـر در ایسـمینار هـم می توانیـد وبینـار برگزار کنید و هم در وبینارها شرکت کنید!

ایسـمینار از 21 مهـر مـاه 1392 شـروع بـه فعالیـت کـرده و از ابتـدای سـال 1397، بـا رونمایـی از ویرایـش جدیـد خود، به عنــــــوان پلتفـــــرم دوســویه مدیریـت و تیکتینـگ وبینــــــار و رویدادهــــای زنـده و آنلایـن بـه فعــــــالیت خـود ادامــــه می دهد.

مجموعــه اینفوگــرام در ســال 1391 شــکل گرفــت. خدمــت ایــن مجموعــه در ابتــدا طراحــی انــواع اینفوگرافیــک و آشـناکردن افـراد و شـرکت ها بـا مفهـوم و کاربـرد اینفوگرافیـک بـود. بـه مـرور تولیـد سـایر انـواع محتواهـای دیـداری از جمله موشن گرافیک و انیمیشن نیز به آن افزوده شد. باتوجــه بــه ســابقه در تولیــد محتواهــای دیــداری و نیــاز شــرکت ها بــه بازاریابــی محتوایــی و تبلیغــات خلاقانــه، اینفوگرام از سال 95 به تدریج به حوزه بازاریابی محتوایی و دیجیتال روی آورد و اکنون به عنوان یک مرکز تخصصی در این زمینه فعالیت می کند.

وبینار چیست؟

وبینار از عبـارت seminar based-Web گرفتـه شـده و بـه کلاس، دوره، سـمینار یـا هـر رویـداد آنلاینـی کـه در محیـط وب و بـا اسـتفاده از اینترنـت بصـورت کامـلا آنلایـن، زنـده، تعاملـی و دو طرفـه در یـک زمـان مشـخص برگزاری می شود اطلاق می گردد. بــه بیـــــان ســاده تر در یــک روز و ســاعت از پیـــــش تعییــن شـــــــده مــدرس و کاربــران در محیــــــط برگـــــزاری وبـــــینار، آنلایــن شــده و مــدرس صــدا و تصویــر، فایــل ارائــه، وایــت بــرد، ویدئــو کلیــپ آموزشــی، دســکتاپ یــا هــر نــوع فایــل صوتـی و تصویـری دیگـر را بـه اشـتراک گذاشـته و کاربـران هـم ضمـن بهره منـد شـدن از مطالـب تدریـس شـده، بـه صـورت آنــــی و همزمــــان، از طریـق چـت باکـس یـا حتـی صـدا و تصویـر بـه بیـان نظـــــرات و مطــــرح کـردن پرسـش های خود می پردازند. همـان طـور کـه مـی بینیـد وبینـار هـر آن چیـزی را بـه شـما می دهـد کـه یـک کارگاه حضـوری برایتـان فراهـم مـی کنـد! بـا ایـن تفـاوت کـه دیگــر نـه اسـیر ترافیـک مـی شــوید و نـه متحمـل هزینـه رفــــت و آمـد! حتـی بـا لبـاس راحتـی در خانه تان هم می توانید وبینار برگزار کنید یا در یک وبینار شرکت کنید.

وبینار چیست؟
وبینار چیست؟

علاقه مندان جهت دانلود مستقیم و رایگان کتابچه این گزارش بر روی این لینک کلیک کنید.

رویداد آنلاین و وبینارها
رویداد آنلاین و وبینارها
وبینار
وبینار
دسته بندی موضوعی وبینارها
دسته بندی موضوعی وبینارها
ساعت های برگزاری وبینارها
ساعت های برگزاری وبینارها

 

پراکندگی جغرافیای کاربران
پراکندگی جغرافیای کاربران

 

به این مطلب چه امتیازی می دهید ؟
[Total: 0 Average: 0]

یک نظر

  1. آمارها و نمودار هایی که در مقاله ارائه کردید خیلی خوب بود .خیلی از دیدگاههای که داشتم تغییر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا