مصاحبه های اطلاعات و ارتباطات

  • موفقیت راه میانبری ندارد

    موفقیت راه میانبری ندارد

    یکی دیگر از تیم های مستقر در رایمون،  تیم فسنپ است که مخفف نام کامل شرکت فن سالاران نیک پندار…