سهام ممتاز قابل تبدیل ( Convertible Preferred Stock )

سهام ممتازی که می‌توان آنها را به سهام عادی یا دسته دیگری از سهام ممتاز تبدیل کرد، که هم ممکن است این امر اختیاری و یا اجباری باشد.

دکمه بازگشت به بالا