عهدنامه ( Covenant )

یک ماده حفاظتی در یک قرارداد.