ابزارهای مدیریتی

  • ابزار ماتریس بازخورد

    ابزار ماتریس بازخورد

    ماتریس بازخورد ابزاری است که شما را به بررسی جنبه های مثبت و منفی بازخورد تشویق می کند. این ماتریس…

  • تکنیک ABC از ابزارهای مدیریت

    تکنیک abc

    رویکرد تکنیک abc ابتدا توسط روان شناسی به نام دکتر آلبرت الیس مطرح شد. سپس توسط دکتر مارتین سلیگمن، استاد…