تأمین مالی از محل استقراض ( Debt Financing )

این اصطلاح نشانگر زمانی است که یک شرکت با فروش اوراق قرضه، اوراق بهادار یا اوراق قرضه‌ی کوتاه مدت، برای سرمایه در گردش یا هزینه‌های سرمایه‌ای پول جمع آوری می‌کند. در قبال قرض دادن پول، افراد یا موسسه‌ها به بستانکار تبدیل می‌شوند و وعده‌ای برای بازپرداخت اصلی و سود بدهی خود دریافت می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا