محمد افشار

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دبیر بخش ویژه‌نامه هوش مصنوعی اکوموتیو